VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 6477/VPCP-KTTH
V/v công khai chỉ tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019                                                                          
 
Kính gửi:    - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
                   - Bộ Tài chính.
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 49/TTr- NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2019) báo cáo về việc liệt kê và công khai chỉ tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan thực hiện việc tuyên truyền, đăng tải Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
(Gửi kèm văn bản số 49/TTr-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
- Các Vụ: TH, TKBT, TGĐÐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường 43
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
 
Mai Tiến Dũng
 


-------------------

CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!