Trong quá trình trọng tài, điều băn khoăn nhất của quý khách hàng luôn là vấn đề lệ phí giải quyết các tranh chấp. Văn phòng Luật sư tại Hà Nội đưa ra mức lệ phí giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại tại các Trung tâm trọng tài điển hình để quý khách hàng dễ dàng lựa chọn.
            * Lệ phí giải quyết tại trung tâm trọng tài là bao nhiêu?
            Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bời Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định. Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác.

            * Phí trọng tài theo VIAC được tính như sau:

I. Cơ sở tính phí trọng tài

 1. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp:

            1.1.  Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Trị giá vụ tranh chấp

Phí trọng tài (đã bao gồm VAT)

100.000.000trở xuống

16.500.000

100.000.001 đến 1.000.000.000

16.500.000 + 7,7% số tiền vượt quá 100.000.000

1.000.000.001 đến 5.000.000.000

85.800.000 + 4,4% số tiền vượt quá 1.000.000.000

5.000.000.001 đến 10.000.000.000

261.800.000 + 2,75% số tiền vượt quá 5.000.000.000

10.000.000.001 đến 50.000.000.000

399.300.000 + 1,65% số tiền vượt quá 10.000.000.000

50.000.000.001 đến 100.000.000.000

1.059.300.000 + 1,1% số tiền vượt quá 50.000.000.000

100.000.000.001 đến 500.000.000.000

1.609.300.000 + 0,50% số tiền vượt quá 100.000.000.000

500.000.000.001 trở lên

3.609.300.000 + 0,30% số tiền vượt quá 500.000.000.000

            1.2.  Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70% của phí trọng tài nêu tại Mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.

            1.3.  Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại.

  1. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch VIAC quyết định số phí trọng tài căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.
  2. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính theo Mục 1, phí trọng tài đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính theo Mục 2 nêu trên.
  3. Phí trọng tài nêu tại Mục 1, 2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.
  4. Các quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên cũng áp dụng đối với việc sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện có điều chỉnh tăng về trị giá của vụ tranh chấp; việc sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại có điều chỉnh tăng về trị giá của vụ kiện lại. Trường hợp có điều chỉnh giảm về trị giá của vụ tranh chấp hoặc điều chỉnh giảm trị giá của vụ kiện lại thì phí trọng tài không điều chỉnh giảm.    

            * Phí trọng tài theo PIAC:

            I - Cơ sở tính phí trọng tài

  1. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp:

            1.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:

   Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. Cơ sở tính phí trọng tài

I. Cơ sở tính phí trọng tài

100.000.000 trở xuống

10.000.000

100.000.001 đến 1.000.000.000

10.000.000 + 7,0% số tiền vượt quá 100.000.000

1.000.000.001 đến 5.000.000.000

73.000.000 + 4,0% số tiền vượt quá 1.000.000.000

5.000.000.001 đến 10.000.000.000

233.000.000 + 2,5% số tiền vượt quá 5.000.000.000

10.000.000.001 đến 50.000.000.000

358.000.000 + 1,5% số tiền vượt quá 10.000.000.000

50.000.000.001 đến 100.000.000.000

958.000.000 + 1,0% số tiền vượt quá 50.000.000.000

100.000.000.001 đến 500.000.000.000

1.458.000.000 + 0,4% số tiền vượt quá 100.000.000.000

500.000.000.001 trở lên

3.058.000.000 + 0,1% số tiền vượt quá 500.000.000.000

            1.2. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70%của phí trọng tài nêu tại Mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.

            1.3. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Vietcombank tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại.

  1. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch Trung tâm quyết định số phí trọng tài phải tạm ứng căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.
  2. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính theo Mục 1, phí trọng tài đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính theo Mục 2 nêu trên.
  3. Phí trọng tài nêu tại Mục 1, 2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.
  4. Các quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên cũng áp dụng đối việc sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơnkiện lại có điều chỉnh tăng về trị giá vụ tranh chấp.

            * Biểu phí trọng tài theo VFB:

            Biểu phí trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

(Các quy định trước đây về phí trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-07-2014)

 

Giá trị tài sản có tranh chấp

Mức phí trọng tài

a) Từ 50.000.000 đồng trở xuống

5.000.000 đồng

b) Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

7.500.000 đồng

c) Từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

12.000.000 đồng

d) Từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

16.500.000 đồng

đ) Từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.

20.000.000 đồng

e)Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

f) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

g) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

h) Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,15% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% theo quy định

            Trên đây là một số quy định liên quan đến lệ phí trung tâm trọng tài thương mại của một số Trung tâm trọng tài nổi tiếng tại Việt Nam.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY  LUẬT HÀ THÀNH ASIA – Hotline miễn phí: 1900 8963
Website:  http://luatsuhathanh.com
                http://Congtyluathathanhasia.com
Email :     luathathanhasia@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/luatsuhathanh
Địa chỉ: Số 5, ngõ 104A, đường Thụy Phương, P. Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 
Trân trọng!