PHÁP LỆNH
SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH
TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 30/2006/PL-UBTVQH11
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2006

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Luật phòng, chống tham nhũng;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.
 
Điều 1.
Sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự như sau:
“Điều 9. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân
1. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gồm có Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
2. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh gồm có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
3. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện gồm có Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và bộ máy giúp việc Cơ quan Cảnh sát điều tra.
4. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều này và tình hình thực tế của mỗi huyện, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể số đội của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đó.”
Điều 2.
Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.
Điều 3.
Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006
TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Phú Trọng