BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 04 /2007/TT - BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác
thống kê hình sự, thống kê tội phạm
------------------
 
 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Điều 5 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQPngày 01 tháng 7 năm 2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số qui định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thực hiện thu thập, điều tra, báo cáo thống kê về tình hình vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm và kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo các loại thống kê được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.
2. Kinh phí bảo đảm thực hiện thu thập, điều tra, báo cáo thống kê hình sự, thống kê tội phạm do ngân sách Trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
3. Căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định mức chi cụ thể phù hợp với khả năng ngân sách nhưng không được vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư này.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
1. Nội dung chi:
a) Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiệp vụ liên ngành để phối hợp thẩm định, kiểm tra, phúc tra, đối chiếu số liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.
b) Chi công tác phí của Ban chỉ đạo và giám sát viên cuộc điều tra, Ban chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành.
c) Chi bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.
d) Chi trang bị, nâng cấp các trang thiết bị; tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ cho việc xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu; duy trì, bảo dưỡng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê; chi mua phần mềm, nâng cấp phần mềm phục vụ công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; thuê bao về dịch vụ viễn thông để truyền số liệu trên mạng máy tính.
đ) Chi điều tra thống kê hình sự, thống kê tội phạm (gồm điều tra thống kê định kỳ hoặc không định kỳ):
- Chi xây dựng phương án điều tra.
- Chi xây dựng mẫu phiếu điều tra.
- Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra.
- Chi in, vận chuyển: phiếu điều tra, biểu mẫu phục vụ điều tra, biểu mẫu của chế độ thống kê cơ sở, sổ nghiệp vụ, sổ ghi số liệu ban đầu, biểu mẫu của chế độ thống kê tổng hợp, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu công bố số liệu thống kê, niên giám thống kê hình sự, thống kê tội phạm.
- Chi thu thập, cung cấp thông tin.
- Chi thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra số liệu hoặc tài liệu.
- Chi tổng hợp, phân tích thống kê.
- Chi hoạt động phúc tra, thẩm định nghiệm thu, đánh giá kết quả điều tra thống kê.
- Chi công bố kết quả điều tra.
e) Chi lập báo cáo thống kê định kỳ, thống kê liên ngành của thống kê hình sự, thống kê tội phạm.
g) Chi xây dựng các ấn phẩm thông tin thống kê hình sự, thống kê tội phạm, xây dựng niên giám thống kê hình sự, thống kê tội phạmhàng năm.
h) Các khoản chi khác liên quan đến hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm.
2. Mức chi cụ thể:
Các nội dung chi nêu trên thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành, cụ thể như sau:
- Đối với các khoản chi công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước,  chi để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết ... thực hiện theo quy định của các Bộ, cơ quan trung ương cụ thể hoá quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.
- Đối với các khoản chi bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
- Đối với các khoản chi lập cơ sở dữ liệu tin học hoá phục vụ cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.
- Đối với chi điều tra thống kê hình sự, thống kê tội phạm (gồm điều tra thống kê định kỳ hoặc không định kỳ) thực hiện theo quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các cuộc điều tra thống kê thuộc nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.
- Chi làm đêm, làm thêm giờ, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Đối với các khoản chi in ấn biểu mẫu thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp, sổ nghiệp vụ, sổ ghi số liệu ban đầu, niên giám thống kê hình sự, thống kê tội phạm..., căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý là các chế độ, định mức, đơn giá Nhà nước đã qui định của các ngành có công việc tương tự. Những nội dung chi này phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.
- Đối với các khoản chi khác, căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành.
- Đối với các cơ quan, tổ chức có nhu cầu trang bị hoặc nâng cấp các trang thiết bị; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành phải lập dự toán kinh phí đầu tư hoặc dự án đầu tư; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Việc quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư, mua sắm phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với các khoản chi: Xây dựng chế độ báo cáo thống kê hình sự, tội phạm; tổ chức các hội thảo liên ngành để phối hợp thẩm định, kiểm tra, phúc tra, đối chiếu số liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, thì căn cứ vào nội dung công việc, dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao; Thủ trưởng các cơ quan tố tụng xây dựng và quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp. Các mức chi phải được công khai trong toàn cơ quan, phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi cơ quan mở tài khoản giao dịch để kiểm soát chi theo quy định, cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, giám sát.
3. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành.
Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành thực hiện theo các quy định hiện hành tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Thông tư này hướng dẫn một số điểm cho phù hợp với đặc thù của công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, cụ thể như sau:
a. Lập dự toán: Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ vào kế hoạch, yêu cầu công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm tổng hợp chung trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên lập dự toán kinh phí thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm thuộc cơ quan mình thực hiện, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm của các đơn vị cấp dưới cùng với dự toán chi thường xuyên gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội thông qua và được giao cùng với giao dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị.
Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành các cấp tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.
b. Phân bổ và giao dự toán: Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc, trong đó bao gồm kinh phí cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính.
c. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Riêng đối với năm 2007 các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách năm 2007 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.
 
           
Nơi nhận
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toá án nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Viện Kiểm sát nhân dân, Toá án nhân dân, Sở Công an, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn