THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự, bảo đảm thống nhất, hiệu quả.
2. Yêu cầu:
a) Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng;
b) Bảo đảm quan hệ phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận mức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp thi hành án hình sự và nhân dân.
2. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sách, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành án hình sự cho lãnh đạo cốt cán Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và Công an xã.
3. Phân công:
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
b) Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo cốt cán, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý và trực tiếp thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân;
c) Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo cốt cán và cán bộ trong ngành mình; phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự;
d) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Thời gian thực hiện: năm 2011 và năm 2012.
II. RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
1. Nội dung:
Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành án hình sự. Bộ Công an chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Thời gian hoàn thành: quý I năm 2011.
3. Cơ quan chủ trì: Bộ Công an và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
III. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
1. Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ mặc và tư trang của phạm nhân
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Thời gian trình: tháng 4 năm 2011.
2. Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thời gian trình: tháng 3 năm 2011.
3. Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám chữa bệnh, chi phí an táng đối với người chấp hành án trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Thời gian trình: tháng 3 năm 2011.
4. Nghị định của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các cấp;
- Thời gian trình: tháng 4 năm 2011.
5. Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thi hành án hình sự
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Thời gian trình: tháng 4 năm 2011.
6. Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Thời gian trình: tháng 4 năm 2011.
7. Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các cấp;
- Thời gian trình: tháng 4 năm 2011.
8. Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Thời gian trình: tháng 4 năm 2011.
9. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng 18 Thông tư liên tịch, 14 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an (chi tiết có Phụ lục kèm theo).
10. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng các Nghị định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật khác hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự; chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác phục vụ việc quản lý công tác thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.
11. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
12. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
IV. XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các đề án sau:
1. Đề án về nâng cao năng lực cho cơ quan, cán bộ làm công tác xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi chung việc thi hành pháp luật, trong đó có pháp luật về Thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân. Thời gian trình: quý IV năm 2011.
2. Đề án triển khai thực hiện hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Thời gian trình: tháng 3 năm 2011.
3. Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Thời gian trình: quý II năm 2011.
4. Đề án về trang thiết bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Thời gian trình: quý II năm 2011.
C. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
Các cơ quan được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự và tổng hợp chung vào dự toán của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ.
Riêng năm 2011, thực hiện bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.
 
PHỤ LỤC
CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 5 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
I. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
1. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng quy định về chương trình, nội dung học văn hóa, pháp luật, giáo dục công dân và chế độ sinh hoạt giải trí của phạm nhân.
2. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về dạy nghề và chế độ lao động, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam.
3. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn về thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài, người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài.
4. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn, ở, mặc và tư trang, tổ chức phòng, chữa bệnh và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho phạm nhân.
5. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tự vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học viên bị nhiễm HIV/AIDS trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam, Trường giáo dưỡng.
6. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế hướng dẫn thi hành các quy định về hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hình sự.
7. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.
8. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thi hành quyết định thi hành án tử hình.
9. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho phạm nhân, trại viên do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại các bệnh viện của Nhà nước.
10. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc thi hành án phạt trục xuất.
11. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành hình phạt án treo.
12. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
13. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc hưởng thời hiệu thi hành án.
14. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn chấm dứt thời hạn áp dụng biện pháp tư pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.
15. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ ăn, điều trị y tế, chữa bệnh đối với người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
16. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc trích xuất phạm nhân ra khỏi trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử.
17. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn về xóa án tích.
18. Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sự.
II. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
1. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở lưu trú đối với người chấp hành án trục xuất trong thời gian chờ xuất cảnh.
2. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục các công trình trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu, sổ sách theo dõi, quản lý người chấp hành án phạt tù.
4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Nội quy trại giam.
5. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về danh mục trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của trại giam, trại tạm giam, trường giáo dưỡng.
6. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về vũ trang canh gác bảo vệ, tuần tra, kiểm soát trại giam, trường giáo dưỡng và dẫn giải phạm nhân, trại viên.
7. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình bắt, áp giải người có quyết định thi hành án phạt tù của lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp.
8. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân loại và giam giữ phạm nhân theo loại.
9. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua cải tạo và xếp loại thi đua cải tạo cho phạm nhân.
10. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác xây dựng, sử dụng đặc tình trại giam của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
11. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chế độ hồ sơ đối với người chấp hành án hình sự.
12. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chế độ thống kê, báo cáo về thi hành án hình sự.
13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về thi hành án hình sự.
14. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.